เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

    

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลสิชลใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต  (SICHON ZERO Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2564