แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อมีสิทธิสมัครสอบในการลาศึกษาฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

    

แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อมีสิทธิสมัครสอบในการลาศึกษาฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการพิจารณาข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร n51080.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 35)