โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดลองราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4

    

04 โครงการพัฒนาศักยภาพหลักสูตร "เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่ายเงินทดลองราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลังการรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร n51002.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 34)