ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2565 รุ่นที่ 2

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51548_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 26)