ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ" รุ่นที่ 1 - 5

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลหลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ" รุ่นที่ 1 - 5 

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51505_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 32)