ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 motor จำนวน 14 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                       ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์การแพทย์  เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 motor จำนวน 14 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกศ (e-bidding) มาเผยแพร่ก่อนใช้ประกาศคุณลักษณะเฉพาะ ตามประกาศดังกล่าว เพื่อดำเนินการจัดซื้อต่อไป 

ดาวน์โหลดเอกสาร n31499_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 27)