แจ้งเลื่อนกำหนดประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ

    

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จากเดิมวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565