ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัด จำนวน 6 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

        ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องผ่าตัด  จำนวน  ๖ ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๙๙๔,๒๐๐.๐๐ บาท (สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  โดยใช้เงินบำรุง   โรงพยาบาลสิชล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ในการจ้าง จึงประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง    ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n31236_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 63)