ประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8

    

สภากาชาดไทย ร่วมกับ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และชมรมเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และการป้องกันโรคในเวชศาสตร์การเดินทาง ครั้งที่ 8 

เรื่อง Best Practice of Adult and Travel Immunization in Pandemic COVID-19

ในวันที่ 22-24 กันยายน 2564 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51233_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 31)