ขอเรียนเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมฟังบรรยายออนไลน์ "การประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47"

    

สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย จัดให้มีการประชุมใหญ่วิชาการประจำปี ครั้งที่ 47 หัวข้อ "Disruption Challenges in Infectious Diseases"

ระหว่างวันที่ 16-17 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ Online virtual meeting 

ดาวน์โหลดเอกสาร n51226_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 32)