คู่มือเรื่องร้องเรียนโรงพยาบาลสิชล

    

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 130)

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 131)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดในที่ทำงาน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ รอบ 12 เดือน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 45)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 48)

ดาวน์โหลดเอกสาร รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รอบ 12 เดือน.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)