โรงเรียนชะลอไตเสื่อม

      โรงเรียนชะลอไตเสื่อมครั้งที่ 1/2563 ในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง เบาหวาน ความดัน โดยผู้อำนวยการโรงเรียน พยาบาลเชี่ยวชาญด้านโรคไต