คัดกรองมะเร็งเต้านม

      โครงการพิเศษตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรม (Mammogram) 23 กันยายน 2562