ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วย sepsis

      นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสิชล ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขา Sepsis เขตสุขภาพที่ 11 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพระบบบริการดูแลผู้ป่วย sepsis โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมการแพทย์ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระบบบริการสุขภาพ สาขา Sepsis ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นแพทย์จากโรงพยาบาลทุกระดับ จำนวน 120 ท่าน 16 กันยายน 2562 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี