ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม

      ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เครือข่ายปฐมภูมิอำเภอสิชล ปี 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ และผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม(เน้นการจัดการมูลฝอย)ทุกแห่ง 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 3