#วันการได้ยินโลก

      #วันการได้ยินโลก จัดกิจกรรมรณรงค์ ตรวจการได้ยิน ให้ความรู้กับประชาชน วันการได้ยินโลกตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม2562 จึงเลื่อนมาจัดกิจกรรมวันนี้ครับ โรงพยาบาลสิชลมีขีดความสามารถตรวจการได้ยินทุกระดับตั้งแต่ทารกแรกเกิด เล็กเล็ก เด็กโต จนถึงผู้ใหญ่ ท่านสามารถขอรับการตรวจได้โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูกและพยาบาลเชี่ยวชาญด้านตรวจการได้ยิน พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัยแม่นยำในการวัดผล ติดต่อแผนกผู้ป่วยนอก คลิินิก หู คอ จมูก