บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด

      บริการตรวจสุขภาพถึงที่ทำงาน พื้นที่ีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด อำเภอขนอม จังหวัดนครศร๊ธรรมราช