การนิเทศงานจากศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช PP excellence (ส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรค)

      โรงพยาบาลสิชล และสถานบริการสาธารณะสุขระดับอำเภอ อำเภอสิชล รับการเยี่ยมสำรวจสถานการณ์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 11 โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและควบคุมโรค (CPPO) เขตสุขภาพที่ 11 มีเป้าสงค์ที่จะพัฒนาระบบประกันคุณภาพด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน และควบคุมโรค ณ หอประชุม 5 โรงพยาบาลสิชล