เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล เร่งฟื้นฟูสภาพบ่อน้ำตื้นที่ถูกน้ำท่วมขัง

      8 ธค. 59 09.00 น. เครือข่ายสุขภาพอำเภอสิชล โดย นายเสน่ห์ จันทร์ทิพย์ ผอ.รพ.สต บ้านเขาใหญ่ ประชุมชี้แจงกับประธานอสม.เรื่องการป้องกันโรคหลังน้ำท่วมพร้อมทั้งให้อสม.สำรวจบ่อน้ำที่ประสบน้ำท่วม เพื่อหาแนวทางประสานงานกับอบต.เขาน้อยในการจัดการล้างบ่อ หาคลอรีน และสารส้ม เพื่อทำลายเชื้อโรคในบ่อ ให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค ปลอดภัยจากโรคอุจจาระร่วงหลังนำลด พร้อมกันนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการหาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันโรคน้ำกัดเท้า และฉี่หนู