2 มกราคม 2564 รพ.สต.จอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล

      รพ.สต.จอมพิบูลย์ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล