9 ตุลาคม 2563 ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต

      ตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต