15 กันยายน 2563 อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การช่วยชีวิตเบื้องต้น

      อบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน การช่วยชีวิตเบื้องต้น