9 กันยายน 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนวัดกลางและโรงเรียนบ้านน้ำขาว

      ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพคณะครูโรงเรียนวัดกลางและโรงเรียนบ้านน้ำขาว