29 กรกฎาคม 2563 ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ตชด.ที่424

      เช้านี้...ทีมตรวจสุขภาพออกตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ ตชด.ที่424 29 กรกฎาคม 2563