16 กรกฎาคม 2563 การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2

      การอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2563 รุ่นที่ 2 จากข้อมูลผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 โดยกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ร่วมกับภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ เพื่อให้ความรู้ในการดูแลตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดการเจ็บป่วยและภาวะแทรกซ้อน พร้อมบันทึกพฤติกรรมสุขภาพประจำวัน และติดตามผลสุขภาพ ด้วยตนเอง 16 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3 อาคารส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลสิชล