26 มิถุนายน 2563 รับการตรวจเยี่ยมจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

      รับการตรวจเยี่ยมจากทีม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช