15 พ.ย.2559 โครงการรณรงค์รักสุขภาพ ห่างไกลจากโรคเบาหวานให้ความรู้เรื่อง ลดเสี่ยง ลดโรค ด้วยหลักใส่ใจ 3 อ

      หลักใส่ใจ 3 อ ได้แก่ อาหารพอดี ออกกำลังกาย อารมณ์แจ่มใส