คัดกรองเบาหวานและโรคตา จอประสาทตาในชุมชน วันเบาหวานโลก

      คัดกรองเบาหวานและโรคตา จอประสาทตาในชุมชน วันเบาหวานโลก