ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

   ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความ ประสงค์จะจ้างเหมาซักฟอกผ้าผู้ป่วย จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,491,200 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย เป็นเงิน 17.30 บาท (สิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์) / กิโลกรัม รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้วโดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในการจ้าง จึงเห็นควรนำร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 3-10 พฤษภาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้การกำหนดร่างขอบเขตของงาน ได้รับการพิจารณาเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์แก่หน่วยงานรัฐสูงสุด

ดาวน์โหลดเอกสาร n31722_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 124)