งานจ่ายกลาง

 

พันธกิจ                 จัดเตรียมเครื่องมือสะอาดปราศจากเชื้อ  ให้เพียงพอพร้อมใช้ได้ทันตามความต้องการและ

                            ผู้รับบริการพึงพอใจ

ขอบเขตบริการ    จัดเตรียมเครื่องมือสะอาดปราศจากเชื้อให้เพียงพอพร้อมใช้ได้ทันตามความต้องการ  สำหรับ

ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลและสถานร่วมบริการ

เป้าหมาย (goal)  เครื่องมือสะอาดปราศจากเชื้อ

 

โครงสร้างหน่วยงาน

 

นายอารักษ์   วงศ์วรชาติ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

หัวหน้าฝ่ายกลุ่มการพยาบาล

นางราตรี    นาคกลัด

พยาบาลวิชาชีพ 7

ผู้ประสานงานพัฒนาคุณภาพงานจ่ายกลาง

 


นางศุภวัลย์  เมืองทรัพย์

ลูกจ้างประจำ


นางกุหลาบ  ศิริสุข

ลูกจ้างประจำ


นายธีรวิทย์  แก้วตาทิพย์

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

 

 

หน้าที่รับผิดชอบ

สมาชิก

หน้าที่รับผิดชอบ

 

 

นางศุภวัลย์  เมืองทรัพย์

1.       รับของส่งนึ่ง-จ่ายของsterile

2.       ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือก่อนบรรจุห่อ

3.       จัดเตรียมบรรจุห่ออุปกรณ์

4.       จัดของเข้าหม้อนึ่งและควบคุมกระบวนการนึ่ง

5.       ทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

6.       ทำถุงมือ

7.       รวบรวมสถิติการนึ่งของ  การห่อถุงมือ  การห่อsyring  การทำสปอร์เทสต์รายเดือน 

8.       รองหัวหน้าทีมกิจกรรม  5. งานจ่ายกลาง

9.       ควบคุมสต๊อกเวชภัณฑ์ของหน่วยงาน

10.    นิเทศการทำงานของเจ้าหน้าที่ใหม่

 

   

   

นางกุหลาบ  ศิริสุข

 

1.       รับของส่งนึ่ง-จ่ายของsterile

2.       ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือก่อนบรรจุห่อ

3.       จัดเตรียมบรรจุห่ออุปกรณ์

4.       จัดของเข้าหม้อนึ่งและควบคุมกระบวนการนึ่ง

5.       ทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

6.       ทำถุงมือ

7.       รับผิดชอบงานการบริหารความเสี่ยงงานจ่ายกลาง

8.       กรรมการ ตรวจสอบภายใน5   งานจ่ายกลาง

9.    นิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

 

 

 

นายธีรวิทย์  แก้วตาทิพย์

1.       รับของส่งนึ่ง-จ่ายของsterile

2.       ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้ของเครื่องมือก่อนบรรจุห่อ

3.       จัดเตรียมบรรจุห่ออุปกรณ์

4.       จัดของเข้าหม้อนึ่งและควบคุมกระบวนการนึ่ง

5.       ทดสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อ

6.       ทำถุงมือ

7.       บำรุงรักษาหม้อนึ่ง

8.       รับผิดชอบการควบคุมและป้องกันการติดเชื้องานจ่ายกลาง

9.       หัวหน้าทีม 5   งานจ่ายกลาง

10.  ตรวจสอบถังดับเพลิง

11.  นิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

ผลงานปีงบประมาณ 2548

1. หม้อนึ่งอบไอน้ำมีการนึ่งทั้งหมด                                               1,769     รอบ        เฉลี่ยวันละ 5 รอบ

ในเวลา                                                                                  1,398     รอบ        เฉลี่ยวันละ 4 รอบ               นอกเวลา                                                                                   371     รอบ        เฉลี่ยวันละ 1 รอบ

2. หม้อนึ่งอบแก๊สEOมีการนึ่งทั้งหมด                                                52     รอบ       

เฉลี่ยเดือนละ                                                                               5      รอบ

3. การห่ออุปกรณ์สำหรับนึ่งไอน้ำทั้งหมด                                    93,931   ห่อ         

เฉลี่ยวันละ                                                                                258     ห่อ

4. การห่ออุปกรณ์สำหรับอบแก๊สEOทั้งหมด                                2,722     ห่อ

                เฉลี่ยเดือนละ                                                                           227     ห่อ

5. การทำถุงมือทั้งหมด                                                                     22,714   คู่

                เฉลี่ยเดือนละ                                                                       1,893     คู่

6. ห่อsyringทั้งหมด                                                                           83,410   คู่             เฉลี่ยวันละ  229   คู่

                ขนาด  2 ซีซี                                                                          39,430   คู่             เฉลี่ยวันละ  109   คู่

                ขนาด  5 ซีซี                                                                          20,138   คู่             เฉลี่ยวันละ  56     คู่

                ขนาด 10 ซีซี                                                                         18,171   คู่             เฉลี่ยวันละ  50     คู่

                ขนาด 20ซีซี                                                                          2,244     คู่             เฉลี่ยวันละ   7      คู่

                ขนาด 50 ซีซี                                                                             913     คู่             เฉลี่ยวันละ   3      คู่

                syring  irrigate                                                                      2,514     คู่             เฉลี่ยวันละ   7      คู่

7. ทำสปอร์เทสต์หม้อนึ่งอบไอน้ำทั้งหมด                                         44      ครั้ง

                ผลผ่านหมดทั้ง                                                                          44      ครั้ง

8. ทำสปอร์เทสต์หม้อนึ่งอบแก๊สEOทั้งหมด                                     44      ครั้ง

                ผลผ่านหมดทั้ง                                                                         44      ครั้ง

 

 

 

ตัวชี้วัดและผลการดำเนินการ

1.       อัตราการทำสปอร์เทสต์แล้วได้ผลPositive          ( เป้าหมาย  เท่ากับ 0 )

 

ปีงบประมาณ

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ตัวชี้วัดที่ 1

0

0

0

 

 

 

2.       อัตราการเปิดพบอุปกรณ์ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วชำรุดหรือไม่พร้อมใช้        ( เป้าหมาย  น้อยกว่าร้อยละ 1 )

 

ปีงบประมาณ

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ตัวชี้วัดที่ 2

0.22

0.14

0.17

 

 

3.       อัตราการResterile  (เป้าหมาย  น้อยกว่า ร้อยละ2)

 

ปีงบประมาณ

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ตัวชี้วัดที่ 3

2.31

1.49

1.34

 

 

4.       ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (เป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ80)

 

ปีงบประมาณ

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ตัวชี้วัดที่ 4

68.54

72.50

72.20

 

 

5.       อัตราแถบเคมีภายในที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วแปรผลไม่ผ่าน ( เป้าหมาย  เท่ากับ 0 )

 

ปีงบประมาณ

ปี 2546

ปี 2547

ปี 2548

ตัวชี้วัดที่ 5

-

4.67

0.16

 

 

กิจกรรมที่ดำเนินการปี2548

1.        ทำCQI เรื่องการล้างมือ

2.        จัดอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งโรงพยาบาล .เรื่อง “การทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ” โดยจัดร่วมกับงานIC

3.        งานกิจกรรม 5 ส. ผลการดำเนินงานประเมินผลโดยทีม 5 สของโรงพยาบาล  ได้คะแนนเฉลี่ย  87.04%

4.        จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย”  ในหน่วยงาน

5.        จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำสปอร์เทสต์เครื่องอบไอน้ำ แก๊สEO การทำ Bowie Dic test ในหน่วยงาน

6.        จัดอบรมเรื่อง “คุณสมบัติแก๊สEO  วิธีการใช้เครื่องอบแก๊สEO  กระบวนการทำงานของเครื่องอบแก๊สEO

       ในหน่วยงาน

7.        จัดอบรมภายในหน่วยงานเรื่อง “พฤติกรรมบริการ”

8.        จัดอบรมภายในหน่วยงานเรื่อง “ออกซิเจนเหลว”

 

จุดเน้นในการพัฒนา  ( ปี2549)

1.       พัฒนาพฤติกรรมบริการ

2.       ทบทวนการใช้ทรัพยากรโดย

-          ทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่มาใช้บริการงานจ่ายกลาง

-          ทำวิจัยเรื่อง “ศึกษาอายุการปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ที่ห่อด้วยผ้านึ่งด้วยไอน้ำ”  เพื่อนำผลงานวิจัยมากำหนดอายุการปราศจากเชื้อของอุปกรณ์ที่ผ่านการนึ่งด้วยไอน้ำของโรงพยาบาลสิชลใหม่