ภารกิจบริการปฐมภูมิ

โรงพยาบาลสิชล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล

หัวหน้าภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ป่วยนอก

หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม

หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน