คลินิกกุมารเวชกรรม

    ให้บริการตรวจรักษา ส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาแก่ผู้ป่วยเด็ก และให้บริการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเด็กแก่ผู้ปกครอง


บริการของคลินิกกุมารเวชกรรม
  • --> ห้องตรวจโรคกุมาร
  • --> คลินิกสุขภาพเด็กดี
  • --> ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโดยการให้วัคซีน

เวลาเปิดให้บริการ
  • --> วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

ติดต่อ
  • --> คลินิกกุมารเวชกรรม ชั้น 1 อาคาครส่งเสริมสุขภาพ
  • --> โทร.075-535630-4 ต่อ 235