26-27 มีนาคม 2563 เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปีประชาชนทั่วไป ครั้งที่3/2563

    

26-27 มีนาคม 2563

เชิญชวนตรวจสุขภาพประจำปีประชาชนทั่วไป ครั้งที่2/2563

เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมอารีรักษ์

การตรวจสุขภาพเป็นการตรวจหาปัจจัยเสี่ยงอันจะส่งผลทำให้สุขภาพเสียไป    ดังนั้นการ ตรวจสุขภาพ    จึงเน้นที่การตรวจก่อนการเป็นโรค   การตรวจสุขภาพที่ถูกต้องจะทำให้เราได้รู้ว่า “เรายังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้าง”   เพื่อจะได้ป้องกันก่อนที่จะเกิดโรค และหากสามารถขจัดได้ก็ไม่เป็นโรค การตรวจพบโรค    ตั้งแต่ระยะที่ยังปราศจากอาการ    มีประโยชน์ต่อตัวเรามากกว่าการตรวจพบ เมื่อมีอาการปรากฏแล้ว...