ประกาศประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

             ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้ภายในวงเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ราคากิโลกรัมละ 12 บาท (สิบสองบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชลในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3693.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 14)