ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น แบบเลขที่ ๙๑๒๘/๒๕๕๐ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก

    

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง ในการจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น แบบเลขที่ ๙๑๒๘/๒๕๕๐ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีคัดเลือก ซึ่งห้างบริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด เป็นผู้ชนะการเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๙,๔๕๐,๐๐๐ บาท  (หกสิบเก้าล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง กำหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา ความละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n3663.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 28)