ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุม 3 และอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

        ด้วย โรงพยาบาลสิชล จะดำเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารส่งเสริมสุขภาพ ห้องประชุม ๓ และอาคารผู้ป่วยในอายุรกรรม ศัลยกรรม สูตินรีเวชกรรม กุมารเวชกรรม จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีราคากลางในการจ้างครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๐๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) โดยใช้เงินบำรุงโรงพยาบาลสิชล ในการจ้าง จึงประกาศ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสิชล เว็บไซต์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3661.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 27)