1 มีนาคม วันยุติการเลือกปฏิบัติ

    

เปิดใจ เข้าใจ เอชไอวี เพื่อสานพลังยุติการเลือกปฏิบัติ เคารพทุกสิทธิ ทุกคนเท่าเทียมกัน