ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น ตามแบบกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ ๑๐๙๗๖ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    

                ตามประกาศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก  ๖  ชั้น  ตามแบบกระทรวงสาธารณสุขเลขที่ ๑๐๙๗๖ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ สธ ๑/๒๕๖๒ ลงวันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นั้น
               โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก ๖ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๗,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสาร n3560.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)