โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำใส้ใหญ่ ปี 2562

    

เขตพื้นที่ อ.สิชล และ อ.ขนอม เป้าหมาย 3,000 คน
เริ่มให้บริการแล้ว ที่ รพ.สต.ใกล้บ้าน เชิญชวนผู้มีอายุ 50-70 ปี คัดกรองได้ ตั้งแต่ ม.ค.- ก.พ. 2562