รณรงค์วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี "Know your status"

    

รณรงค์ #วันเอดส์โลก ประจำปี 2561 เน้น “ตรวจเร็ว รักษาเร็ว ยุติเอดส์”