มาตรการภาษี เพื่อสนับสนุนให้บริจาคเงินแก่สถานพยาบาล

    

บุคคลธรรมดา หักลดหย่อน 2 เท่าของเงินบริจาค รวมกับค่าใช้จ่าย ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมิน หลังจากที่หัก ค่าใช้จ่ายแล้วและหักลดหย่อนอื่นๆ แล้ว

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล เป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของการบริจาค (เงินหรือทรัพย์สิน) รวมกับรายจ่าย ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลหรือ เพื่อการศึกษาและกีฬา