ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ประจำปีงบประมาณ 2560

    

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย โรงพยาบาลสิชล มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ของโรงพยาบาลสิชล ประจำปีงบประมาณ 2560 ตามบัญชีรายการพัสดุแนบท้าย

ดาวน์โหลดเอกสาร n1478.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 117)