ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน

    

ด้วย จังหวัดนครศรีธรรมราช  จะจำหน่ายรถยนต์ราชการที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป จำนวน 3 คัน ของโรงพยาบาลสิชล โดยวิธีขายทอดตลาด แบบประมูลด้วยวาจา แบบแยกรายการ รายละเอียดตามบัญชีรายการพัสดุแนบท้าย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560เวลา 10.00น.  ณ ห้องประชุมอารีรักษ์ ชั้น 1 อาคารพิเศษ 7 ชั้น โรงพยาบาลสิชล ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดเอกสาร n1378.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 207)