ขอเชิญ ผู้ปกครองนำบุตรหลานตรวจพัฒนาการเด็ก ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ กำหนดเด็ก 4 ช่วงวัย คือ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน

    

ขอเชิญผู้ปกครองเด็กที่อาศัยอยู่ในตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช นำเด็กเข้าตรวจพัฒนาการเด็ก

ในช่วงสัปดาห์รณรงค์ โดยกำหนดเด็ก 4 ช่วงวัย คือ (9,18,30,42 เดือน)

ตรวจในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 (เวลา 08.30 - 12.00 น.)

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 (เวลา 13.00 - 16.30 น.)

และวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 (เวลา 13.00 - 16.30 น.)

สถานที่ตรวจ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลสิชล