วันรณรงค์ด้านสุขภาพ ประจำเดือนเมษายน 2560

    

02 เมษายน    วันรณรงค์ออทิสติกโลก

07 เมษายน    วันอนามัยโลก (World Health Day)

11 เมษายน    วันพาร์กินสันโลก

13 เมษายน    วันผู้สูงอายุสากล

14 เมษายน    วันครอบครัว

30 เมษายน    วันคุ้มครองผู้บริโภค