เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ นายแพทย์อารักษ์ วงศ์วรชาติ มอบ ส.ค.ส. ปีใหม่ แก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป