ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน

    

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 งาน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับ/ยื่นเอกสาร ได้ตามวัน เวลา เเละสถานที่ๆกำหนดไว้

ดังรายละเอียดที่เเจ้งไว้ในประกาศ

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร n3215.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 409)