ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 10)

    

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนามหานคร (มหานคร รุ่น 10)

ระหว่างวันที่ 9 กันยายน 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51557_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 1)