ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรบการพยาบาลเฉพาะทาง

    

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรบการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) รุ่นที่ 34 และรุ่นที่ 35

โดยมีค่าธรรมเนียมการศึกษาอบรม จำนวน 40,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51451_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 50)