ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

    

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 

ระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 2565

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 100,000 บาท

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร n51402_.pdf (จำนวนดาวน์โหลด : 43)